Bu kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklamaktadır. Müşterilerimiz tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi kişi mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

 Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni, www.erhannacar.com adresli internet hizmetinin ve Osmanlı Emeklilik Şirketi’nin ve Şirket kurucusu Erhan NACAR’ın hangi amaç ve yöntemlerle ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde şirketin bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, şirketin topladığı/işlediği/sakladığı kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari iletiler konusundaki tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi ve bu konularda şirketin temel ilkelerini açıklamaktadır.

Kişisel Verilere İlişkin Osmanlı Emeklilik Şirketi’nin Temel İlkeleri

www.erhannacar.com isimli internet sitesi kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen koşullara uygun hareket eder ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini  sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri benimser;
Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması,
Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması,
Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlara bağlı kalınması,
Kişisel verilerin gerekenden ve yasal olarak izin verilenden daha uzun bir süre ile saklanmaması.

 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Dayanak

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmış olup, www.erhannacar.com isimli internet sitesinin ve Osmanlı Emeklilik Şirketi’nin kanunda tanımlanan kapsamda kişisel verileri (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres ve kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak tanımlamaya yönelik bazı kişisel bilgiler) toplayabilmesi için KVKK Madde 10’dan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Esasları ve Hukuki Sebepleri

www.erhannacar.com isimli internet sitesi ile Şirketimiz veya Şirketimiz adına Sosyal Güvenlik Uzmanlarımız tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanız doğrultusunda sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; ilan ve içeriklere erişim, sözleşmenin kurulması, araştırma, istatistik oluşturma, kişiye özel teklifler hazırlanması, ticari ilişki içerisinde olunan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla, tüm bu amaçlar için geçerli olmak üzere KVKK Madde 5/1 hükmü uyarınca vereceğiniz açık rızanız hukuki sebep kabul edilerek tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Bu doğrultuda aşağıdaki bilgileriniz yukarıdaki maddeye uygun olarak kullanılabilir.

– Adınız, soyadınız

– T.C kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,

– Doğum yeri ve tarihiniz,

– Cinsiyetiniz

– Adresiniz,

– Telefon Numaranız,

– E-posta adresiniz,

– Osmanlı Emeklilik Şirketi tarafından size özgülenen müşteri protokol numaranız,

– Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,

– Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

– Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında verileriniz,

– Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde ses kaydınız,

– Ofislerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız

www.erhannacar.com web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız verileriniz ve kimlik bilgileriniz,

– E- posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer tüm verileriniz.

Kişisel Verilerin Aktarım Esasları

www.erhannacar.com isimli internet sitesi tarafından, yukarıda belirtilen esaslar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmiş olan kişisel veriler, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, yurtdışında bulunan sunucularda barındırılabilir. Bununla beraber kişisel verilerinizin en üst düzeyde güvenliğinin sağlanması için yukarıdaki durumların varlığında dahi şirketimiz tarafından gerekli bilgilendirmelerin tarafınıza yapılması için azami gayret gösterilecektir. Bu kapsamda KVKK Madde 11 kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7.nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel Verilerin İşlenme ve Saklanma Süreleri

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 1. Yönetmelik ve kanunlar eklenecek. (Eklenmesi gereken başka maddeler var mı? )
 2. Ofisimiz için randevu alındığı takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;
 3. www.erhannacar.com sitesinin iç işleyişini planlama ve yönetme,
 4. Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;
 5. Faturalandırma yapılması;
 6. Kimliğinizin doğrulanması;
 7. Anlaşmalı kurumlarla ilişkilerin doğrulanması;
 8. Uygulanan mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;
 9. Hizmetlerimize ilişkin soru ve şikayetlerinize yanıt verme;
 10. Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla www.erhannacar.com sitesi kullanımınızı analiz etme, Osmanlı Emeklilik Şirketi’nin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;
 11. Müşteri memnuniyetinizin ölçülmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması;
 12. Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;
 13. Dosyalarınızın temini.

www.erhannacar.com isimli internet sitesi, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ile KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Kullanıcıların www.erhannacar.com internet sitesi üzerindeki bilgileri, kullanıcıların ve üçüncü kişilerin hukuki haklarının korunması amacıyla genel zamanaşımı olan 10 yıl süreyle saklanacaktır. Henüz işlemi tamamlanmamış olan dosyalar bu kapsam dışında olup, süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yapılacak periyodik silme işlemleri ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

www.erhannacar.com internet sitesi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları, doğrudan/dolaylı olarak iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ile paylaşabilecektir

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

www.erhannacar.com internet sitesi kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli tutacağını taahhüt eder. Yine de alınan önlemlere rağmen www.erhannacar.com internet sitesine yapılabilecek saldırılar nedeniyle verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır. İş bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde değişiklik yapabilir. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metnindeki değişikliklerden haberdar olmanız için www.erhannacar.com internet sitesi üyelerine gerekli bilgilendirme yapabilir. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Ticari Elektronik İleti ve Diğer Hususlar İçin İzniniz 

Ticari Elektronik İletiler

www.erhannacar.com sitenize üyelik işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmesel ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketimiz tarafından ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman Sitenizdeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü bilgi ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, satış, anket yapılması amacıyla, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz www.erhannacar.com sitesine kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır. Bunun yanında Osmanlı Emeklilik ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki malvarlıklarımın gizlenmesi için, menkul ve gayrimenkullerime ilişkin tüm bilgi tarafımdan www.erhannacar.com sitesine, Erhan NACAR’a ve Osmanlı Emeklilik Şirketine özgür irademle bildirilmiştir. Menkul ve gayrimenkullerimin gizlenmesi ve bunlara ilişkin tüm kişisel bilgilerimin gizlenmesi için gereğinin yapılmasını talep ederim. Bilgilerimin gizlenmesi için yapılacak olan tüm işlemlere onay vermekteyim.